Выйшаў новы 77-ы выпуск "Беларускай лінгвістыкі"

Беларуская лінгвістыка. Вып. 77 / НАН Беларусі, Цэнтр даслед. беларус. культуры, мовы і літ., Ін-т мовазнаўства імя Якуба Коласа; рэдкал.: А.А. Лукашанец (гал. рэд.) [і інш.]. – Мінск: Беларус. навука, 2016. – с.144.

Зборнік уключае артыкулы айчынных даследчыкаў, прысвечаныя актуальным пытанням беларускага мовазнаўства. Праблемы функцыянавання беларускай мовы разглядаюцца на лексічным, сінтаксічным і марфалагічным узроўнях. Пэўнае месца ў выпуску займаюць артыкулы па пытаннях полевага падыходу, перакладу, супастаўляльнага вывучэння, працэсаў метафарызацыі, гісторыі мовы. У часопісе змешчаны матэрыялы хронікі, нататкі па культуры мовы і этымалогіі, рэцэнзіі на айчынныя і замежныя выданні.

Выданне разлічана на мовазнаўцаў, настаўнікаў, студэнтаў, журналістаў.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗМЕСТ

 

Навуковыя публікацыі

 

          Арцёмава В.А. Прагматычны аспект семантыкі прыналежных займеннікаў як сродкаў выражэння персанальнага дэйксіса ў беларускай мове.............................................................................................................................

          Чайка Н.У.  Канструкцыі з асіметрычнай структурай у выданнях “Наш край” і “Савецкая краіна”.........................................................................................

          Гапеева В.М. Верыфікацыя семантыкі аптатыўных адзінак беларускай і англійскай моў (на матэрыяле асацыятыўнага эксперымента).............................

          Кугейка Т.П. Словаўтваральныя адносіны элементаў ЛСП “Маўленне, гаварэнне” / “Речь, говорение” ў беларускай і рускай мовах (семантычны аспект)........................................................................................................................

          Юшкевіч В.С. Узаемасувязь лексіка-семантычных палёў “Геаграфічны ландшафт” з іншымі лексіка-семантычнымі палямі ў беларускай і рускай мовах...........................................................................................................................

          Ялынцава І.У. Агульная характарыстыка субстантыўных лексіка-семантычных груп каларатываў у блізкароднасных мовах...................................

          Клімаў І.П. Лінгвістычныя прыёмы С. Буднага і В. Цяпінскага пры стварэнні рэлігійных тэкстаў на старабеларускай мове .......................................

          Падабедава С.В. Англамоўны пераклад аповесці “Дзікае паляванне караля Стаха” У. Караткевіча: спосабы перадачы ўласных імёнаў.....................

          Барысенка В.Я. Метафара ў паэзіі Максіма Танка......................................

          Якушава А.М. Спалучальнасць прыслоўяў у творах мастацкай літаратуры (на прыкладзе твораў І. Шамякіна)......................................................

          Лапцёнак А.М. Да праблемы адлюстравання вытворных метафарычных і метанімічных значэнняў у тлумачальным слоўніку............................................

Ларыёнава А.А. Сродкі выражэння катэгорыі пэўнасці асобы, няпэўнасці асобы і абагуленасці асобы ў мастацкім тэксце.................................

          Макітрук С.М. Старабеларускія назвы асоб-зборшчыкаў падаткаў, пошлін і плат: анамасіялагічны аспект...................................................................

 

ЭТЫМАЛАГІЧНЫЯ НАТАТКІ

 

          Славянскі рэгіяналізм дро́ўка ‘першацёлка’(Г. Цыхун)..............................

 

КУЛЬТУРА МОВЫ

 

          Акцэнталагічныя варыянты назоўнікаў і норма (Н.А. Чабатар).............                                                                                                

 

ХРОНІКА

 

          Генадзь Апанасавіч Цыхун (Да 80-годдзя з дня нараджэння)                  (К.П. Любецкая).........................................................................................................

Беларуска-польскія культурна-моўныя ўзаемадачыненні ў святле гісторыі і сучаснасці (Н.А. Снігірова).....................................................................

          Міжнародная навуковая канферэнцыя “Беларуска-італьянскае культурнае ўзаемадзеянне і праблема захавання нацыянальнай ідэнтычнасці: гістарычны вопыт і сучасныя праблемы” (І.У. Ялынцава)...................................

 

РЭЦЭНЗІІ

 

Сергій Засєкін. Психолінгвістичні універсалїї перекладу художнього тексту. – Луцьк: Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2012. – 275 с.                         (М.П. Антропаў)........................................................................................................

          Лінгвістычны мікраатлас Тураўшчыны / Нац. акад. навук Беларусі, Цэнтр даслед. беларус. культуры, мовы і літ. Ін-т мовазнаўства імя Якуба Коласа. Грамадскае аб’яднанне “Тураўскае навукова-асветніцкае таварыства”; аўт. кал.:  А.А. Крывіцкі  [і інш.]; укл. Ф.Д. Клімчук [і інш.]; навук. рэд. Г.А. Цыхун. – Мінск: Беларуская навука, 2016. – 275 с.                      (Т.М. Трухан)............................................................................................................

                   

АГЛЯДЫ

 

          Аб падрыхтоўцы да друку зборніка выбраных прац М.В. Бірылы                (Т.Я. Максімава).......................................................................................................

 

Глядзіце таксама

  • Корпус беларускай мовы