Публікацыі

Русско-белорусский словарь. Беларуска-рускі слоўнік: свыше 30 000 слов / сост. Е.Н. Анисим, О.В. Мицкевич, И.В. Елынцева, И.Л. Копылов. – Минск: Современная школа, 2011. – 752 с.

Даведнік з’яўляецца ўнікальным выданнем для тых, хто цікавіцца перакладам беларускіх тэкстаў або асобных слоў на рускую мову і рускіх тэкстаў або асобных слоў на беларускую мову. Ён адрасуецца навучэнцам сярэдніх агульнаадукацыйных школ і спецыяльных навучальных устаноў, а таксама ўсім, хто вывучае абедзве дзяржаўныя мовы і цікавіцца пытаннямі перакладу.

Елынцева И.В. Словообразовательный словарь русского языка // И.В. Елынцева, И.Л. Копылов; под ред. А.А. Лукашанца. – Минск: ТетраСистемс, 2010. – 528 с.

“Словообразовательный словарь русского языка” ўяўляе сабой даведнік, асноўнай адзінкай якога з’яўляецца не гняздо аднакарэнных слоў, а кожнае асобна ўзятае матываванае (вытворнае) слова і звязанае з ім словаўтваральнымі адносінамі яго матывавальнае (утваральнае) слова, г.зн. словаўтваральная пара (у слоўніку іх каля 30 тысяч).

У адрозненне ад існуючых словаўтваральных слоўнікаў, “Словообразовательный словарь русского языка” пабудаваны па алфавітным, а не гнездавым прынцыпе.

Даведнік па арфаграфіі і пунктуацыі беларускай мовы / С.І. Цыбульская, І.У. Ялынцава. – 3-е выд., выпр. – Мн.: ТетраСистемс, 2008. – 272 с.

Цыкл прац “Навуковае і практычнае забеспячэнне ўвядзення ў дзеянне Закона Рэспублікі Беларусь “Аб правілах беларускай арфаграфіі і пунктуацыі” (аўтары А.А. Лукашанец, Л.П. Кунцэвіч, І.У. Кандраценя).

Цыкл прац уключае комплекс узаемазвязаных выданняў:

1. Беларускі арфаграфічны слоўнік / Нац. акад. навук Беларусі, Ін-т мовы і літ. імя Я. Коласа і Я. Купалы; уклад. Л.П. Кунцэвіч, І.У. Кандраценя; пад рэд. А.А. Лукашанца. – Мінск: Беларус. навука,  2009. – 695 с.; 2-е выд. – Мінск: Беларус. навука,  2010, 3-е выд. – Мінск: Беларус. навука, 2012. 

Выданні Аддзела дыялекталогіі і лінгвагеаграфіі

Тэматычныя слоўнікі

Кандраценя І.У. Нулявая суфіксацыя ў сістэме беларускага словаўтварэння / І.У. Кандраценя – Мінск : Беларус. навука, 2009. – 207 с.

У кнізе даследуецца сутнасць і месца нульсуфіксальных назоўнікаў у лексічным складзе сучаснай беларускай мовы.

"Як вы яхту назавяце — так яна і паплыве", або Сур'ёзная размова пра асаблівасці беларускай анамастыкі

...Калісьці даўно, калі яшчэ я паступаў ва ўніверсітэт, нас, абітурыентаў, засялілі ў студэнцкі інтэрнат на вуліцы Кастрычніцкай. Ідзем мы, маладыя-зялёныя, па Мінску, шукаем гэты інтэрнат. Раптам адна дзяўчына крычыць: "Стойце! Мы ж не туды ідзём — нам сказалі шукаць вуліцу Акцябрскую, а гэта — Кастрычніцкая!". Вядома, мы з яе трохі парагаталі, але праблема насамрэч сур'ёзная — колькі такіх вуліц, завулкаў, пасёлкаў у нашай краіне? Ды ладна мы, беларусы, яшчэ так-сяк разбяромся, а што будзе рабіць замежны госць, напрыклад, з вуліцамі Абойнай і Шпалернай?

Глядзіце таксама

  • Корпус беларускай мовы